تغذیه‌کننده تک‌عبوری دوطرفه

مکانیسم تغذیه سند اصلی
تغذیه کننده سند خودکار
اندازه/نوع سند اصلی
اندازه اسناد اصلی
حداکثر: ‏216.0 میلی متر‏ x ‏‏355.6 میلی متر*1*2
حداقل: 48.0 میلی متر‏ x ‏‏128.0 میلی متر‏*3
وزن اسناد اصلی
تمام رنگی:
اسکن یک‌طرفه/دوطرفه: ‏64 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
سیاه و سفید:
اسکن یک‌طرفه (سری A/B): ‏42 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
اسکن یک‌طرفه (سری اینچ): ‏50 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
اسکن دوطرفه: ‏50 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
اسناد اصلی کارت ویزیت: 80 گرم در متر مربع تا 220 گرم در متر مربع (با ضخامت 0.1 میلی‌متر تا 0.23 میلی‌متر)
اسناد اصلی با عرض باریک کوچک‌تر از A6R به غیر از کارت ویزیت: ‏50 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
اسناد اصلی بلند: ‏60 گرم/متر مربع تا 90 گرم/متر مربع
ظرفیت سینی سند اصلی
100 برگه (80 گرم در متر مربع / 75 گرم در متر مربع / 64 گرم در متر مربع)
10 برگه (50 گرم در متر مربع یا کمتر)
ارتفاع 10 میلی‌متر یا کمتر (بیش از 80 گرم در متر مربع)
اسناد اصلی کارت ویزیت: 25 برگ
اسناد اصلی بلند: 1 برگ
سرعت اسکن سند اصلی
(A4/LTR)
اسکن یک رو
اسکن کردن (300 نقطه در اینچ‏ x ‏‏300 نقطه در اینچ)
تمام رنگی:
95 صفحه در دقیقه ‏(A4)
100 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
سیاه و سفید:
95 صفحه در دقیقه ‏(A4)
100 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
کپی (600 نقطه در هر اینچ ‏x ‏600 نقطه در هر اینچ)
تمام رنگی:
50 صفحه در دقیقه ‏(A4)
50 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
سیاه و سفید:
95 صفحه در دقیقه ‏(A4)
100 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
اسکن دورو
اسکن کردن (300 نقطه در اینچ‏ x ‏‏300 نقطه در اینچ)
تمام رنگی:
190 صفحه در دقیقه ‏(A4)
200 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
سیاه و سفید:
190 صفحه در دقیقه ‏(A4)
200 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
کپی (600 نقطه در هر اینچ ‏x ‏600 نقطه در هر اینچ)
تمام رنگی:
100 صفحه در دقیقه ‏(A4)
100 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
سیاه و سفید:
140 صفحه در دقیقه ‏(A4)
145 صفحه در دقیقه ‏(LTR)
*1 سند اصلی بلند: 355.6 میلی متر تا 630.0 میلی متر (فقط یک سند اصلی برای اسکن یک رو)
*2 اسناد اصلی کارت ویزیت: 55.0 میلی متر‏ x ‏‏91.0 میلی متر‏
*3 اسناد اصلی کارت ویزیت: ‏48.0 میلی متر‏ x ‏‏85.0 میلی متر
A135-024