کارایی کپی کردن

برای صرفه‌جویی در مصرف کاغذ می‌توانید چندین سند اصلی را روی یک برگه کپی کنید یا نتیجه کپی را قبل از کپی کردن بررسی کنید.
A135-05E