ارسال و دریافت فاکس از طریق دستگاه (فاکس از راه دور)

با تعیین این دستگاه به‌عنوان دستگاه واسط، می‌توانید از چاپگر چندکاره دیگر متصل به همان شبکه، حتی اگر قابلیت فاکس را نداشته باشد، فاکس دریافت کنید و به آن ارسال کنید. این قابلیت، عملکرد "فاکس از راه دور" نام دارد. هنگام استفاده از این عملکرد، دستگاه دارای عملکرد فاکس (این دستگاه) و دستگاه فاقد عملکرد فاکس، می‌توانند به ترتیب به دستگاه سرور و دستگاه سرویس‌گیرنده متصل شوند. به اشتراک‌گذاری قابلیت عملکرد فاکس و خطوط ارتباطی موجب کاهش هزینه‌ها شده و کاربرد کارامد عملکردهای فاکس را ممکن می‌سازد.
قبل از استفاده از فاکس از دور
برای استفاده از این دستگاه به‌عنوان یک دستگاه سرور، باید تنظیمات را از قبل مشخص کنید. <Send> <Remote Fax Settings>
ارسال فاکس
هنگام ارسال فاکس، فقط کافی است با دستگاه سرویس‌گیرنده کار کنید. نیازی نیست با دستگاه سرور (این دستگاه) کار کنید.
دریافت فاکس
هنگام ارسال فاکس، فقط کافی است با دستگاه سرویس‌گیرنده کار کنید. نیازی نیست با دستگاه سرور (این دستگاه) کار کنید.<Forwarding Settings>
اطلاعات ارسال‌کننده فاکسی که از دستگاه سرویس‌گیرنده ارسال شده است، بر اساس تنظیمات دستگاه سرور چاپ می‌شود. <TX Terminal ID>
A135-075