تصحیح عدم تطبیق رنگ

چنانچه موقعیت‌های چاپ رنگ‌های مربوطه اندکی تغییر کرد، از طریق فرایند زیر تصحیح عدم تطابق رنگ چاپ رنگی را انجام دهید.
انجام مکرر کالیبراسیون می‌تواند باعث کاهش عمر کارتریج تونر شود.
اجرای کالیبراسیون زمانی که سطح تونر کم است، ممکن است اثری منفی روی تعادل رنگ بگذارد. اگر این علامت را مشاهده کردید، توصیه می‌شود کارتریج تونری را که کم است تعویض کنید.
بررسی سطح تونر باقیمانده
بسته به تغییرات محیط و شرایطی که دستگاه در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنظیم درجه‌بندی (کالیبراسیون) به‌طور خودکار در دستگاه انجام می‌شود.
1
 (Settings/Register‎)‏  <Adjustment/Maintenance‎>‏ <Adjust Image Quality‎>‏ <Auto Correct Color Shift‎> را فشار دهید.
2
روی <Start> فشار دهید.
A135-0KR