تنظیم وضوح زمان اسکن کردن (وضوح)

با افزایش وضوح می‌توانید تصویر را با حد فاصل و خطوط واضحی اسکن کنید یا با کاهش وضوح، تصویری صاف تر داشته باشید. از این عملیات زمانی استفاده کنید که می‌خواهید متن و نمودارهای تار را شفاف تر کنید، یا موج‌ها (نقش‌های موجی و لرزان) را کاهش دهید تا تصویر نهایی صاف دیده شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی اسکن
4
<Options‎>‏  <Sharpness‎> را فشار دهید.
5
شفافیت را تنظیم کنید و <OK> را فشار دهید.
برای شفاف کردن متن تار، کنترل را روی <High> تنظیم کنید.
برای کاهش موج‌ها هنگام اسکن اسناد اصلی که حاوی عکس‌های چاپ شده هستند، مانند مجله یا بروشور، کنترل را روی <Low> تنظیم کنید.
6
روی <Close> فشار دهید.
7
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می‌شوند و ارسال/ذخیره شروع می‌شود.
A135-086