اتصال به دستگاه‌های دیگر

دستگاه می‌تواند به رایانه (سرور Windows) یا فضای پیشرفته چاپگرهای چندکاره Canon دیگر در شبکه متصل شود. دستگاه می‌تواند داده‌های ذخیره شده در سرور Windows متصل یا فضای پیشرفته را چاپ/ارسال کند.
برای اتصال دستگاه به فضای ذخیره روی چاپگرهای چندکاره دیگر، تنظیم چاپگرهای دیگر نیز ضروری است.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Function Settings>‏  <Store/Access Files>‏  <Network Settings> را فشار دهید.
3
هر مورد را مشخص کنید.
ثبت چاپگرهای چندکاره برای اتصال
سرور Windows یا فضای پیشرفته دیگر چاپگرها را برای اتصال ثبت کنید.
1
<Network Place Settings‎>‏ <Register‎> را فشار دهید.
2
اطلاعات ضروری را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
<Name>
نام فضای پیشرفته را برای اتصال وارد کنید. از آنجایی که نام وارد شده در اینجا، در زمان دسترسی در لیست نمایش داده می‌شود، نامی وارد کنید که خواندنش راحت باشد.
<Protocol>
<SMB> یا <WebDAV> را بسته به این که سرور Windows یا فضای پیشرفته مقصد به‌عنوان سرور SMB یا WebDAV فراهم شده اند، انتخاب کنید.
<Location>/<Host Name>
<Location> نمایش داده می‌شود وقتی <SMB> را انتخاب می‌کنید، و <Host Name> زمانی نمایش داده می‌شود که <WebDAV> را در تنظیمات پروتکل انتخاب می‌کنید.
آدرس را در <Location> به صورت "‎\\ (host name یا IP address) \share" وارد کنید تا به فضای مشترک متصل شود، یا "‎\\ (host name یا IP address) \users" تا به فضای شخصی متصل شود.
آدرس را در <Host Name> به صورت "https:// (host name یا IP address)" وارد کنید و <Next> را فشار دهید. سپس، "/share" را برای فضای مشترک یا "/users" را برای فضای شخصی در <Folder Path> وارد کنید.
چیزی به غیر از فضای پیشرفته دستگاه سری imageRUNNER ADVANCE دیگر یا سرور Windows که از بیرون باز می‌شود را ثبت نکنید، زیرا این کار موجب می‌شود که دستگاه درست کار نکند.
کنترل پروتکل‌های ارتباطی
بازبینی مجوز هنگام برقراری اتصال
A135-03R