Αντιγραφή ξεχωριστά σαρωμένων πρωτοτύπων μαζί (Δημιουργία εργασίας)

Ακόμα και αν έχετε πολλά πρωτότυπα που θέλετε να τοποθετήσετε ταυτόχρονα στον τροφοδότη, μπορείτε να σαρώσετε ξεχωριστά τα πρωτότυπα και να τα αντιγράψετε ως ομάδα εγγράφων. Τα πρωτότυπα που έχουν σαρωθεί και με τον τροφοδότη και την επιφάνεια σάρωσης μπορούν επίσης να αντιγραφούν ταυτόχρονα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη Βασικών Λειτουργιών Αντιγραφής
4
Πατήστε <Δημιουργία Εργασίας>  <Κλείσιμο>.
5
Πατήστε  (Έναρξη) για να σαρώσετε τα πρωτότυπα.
Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα σας προτρέπει να σαρώσετε το επόμενο πρωτότυπο.
6
Τοποθετήστε το επόμενο πρωτότυπο και πατήστε  (Έναρξη) για να το σαρώσετε.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα, έως ότου ολοκληρώσετε τη σάρωση όλων των πρωτοτύπων.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης, πατήστε <Αλλαγή Ρυθμίσεων>.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στο <Αλλαγή Ρυθμίσεων>: Πρέπει να διαμορφώσετε εκ των προτέρων τις απαραίτητες ρυθμίσεις σάρωσης, καθώς δεν μπορείτε να τροποποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κατάστασης Δημιουργίας εργασίας.
<Επιλογή Χρώματος>
<Κλίμ. Αντ.>
<Πρωτότυπο 2-Όψεων>
<Πυκνότητα>
<Τύπος Πρωτοτύπου>
Εάν καθορίσετε την κατάσταση <N σε 1> μαζί με την κατάσταση Δημιουργίας εργασίας, δεν μπορείτε να αλλάξετε το στοιχείο <Επιλογή Χρώματος>, <Κλίμ. Αντ.> και <Πυκνότητα> στην επιλογή <Αλλαγή Ρυθμίσεων>.
7
Πατήστε <Εναρξη Αντιγρ>.
Ξεκινάει η αντιγραφή.
A132-05H