Ρύθμιση του χρώματος

Ρυθμίστε την πυκνότητα του κίτρινου, ματζέντα, κυανού και μαύρου ξεχωριστά.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη Βασικών Λειτουργιών Αντιγραφής
4
Πατήστε <Ισορροπία Χρωμάτων>.
5
Πατήστε <-> ή <+> για κάθε χρώμα, για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρωμάτων.
6
Πατήστε <Μικρορύθμιση Πυκνότητας> και πραγματοποιήστε άλλες προσαρμογές, όπως απαιτείται.
Επιλέξτε ένα χρώμα και ρυθμίστε το επίπεδο πυκνότητας ανάλογα με την περιοχή πυκνότητας, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο <-> ή <+>. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε <OK>.
7
Πατήστε <OK> <Κλείσιμο>.
8
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και τέσσερις ρυθμίσεις μετά την προσαρμογή. Μετά τη ρύθμιση του χρώματος, πατήστε <Ανάκληση/Αποθήκ.> επιλέξτε ένα πλήκτρο από <C1> έως <C4> και πατήστε <Αποθήκευση> <Ναι> <OK>.
Για να ανακαλέσετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις, πατήστε <Ανάκληση/Αποθήκ.>, επιλέξτε ένα πλήκτρο και πατήστε <OK>.
Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των πλήκτρων <C1> έως <C4>. Επιλέξτε το πλήκτρο για αλλαγή, πατήστε <Μετονομασία> και εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
Για να διαγράψετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε το πλήκτρο και πατήστε <Διαγραφή> <Ναι>.
A132-05A