Παράλειψη κενών σελίδων κατά την εκτύπωση

Η συσκευή μπορεί να εντοπίσει κενές σελίδες κατά τη σάρωση και να εκτυπώσει όλες τις σελίδες εκτός από τις κενές σελίδες.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη Βασικών Λειτουργιών Αντιγραφής
4
Πατήστε <Παράλειψη Κενών Σελίδων>.
5
Επιλέξτε το χρώμα των πρωτοτύπων για παράλειψη.
Για να παραλείψετε τα κενά πρωτότυπα ανεξάρτητα από το χρώμα τους, επιλέξτε <ΌλαΤαΧρώματα>. Για να παραλείψετε τα κενά πρωτότυπα μόνο με λευκό χρώμα, επιλέξτε <Μόνο Λευκό>.
Εάν μια ρύθμιση εκτός από το <Αυτ. (Χρώμα/Α&Μ)> έχει οριστεί σε <Επιλογή Χρώματος>, πραγματοποιούνται οι ίδιες εργασίες όπως με <ΌλαΤαΧρώματα> εάν επιλέξετε <Μόνο Λευκό>.
6
Πατήστε <Ρύθμ. Επιπέδου Αναγνώρισης>, ορίστε την ακρίβεια για την ανίχνευση κενού χαρτιού και, στη συνέχεια, πατήστε <OK>.
Με το πάτημα του πλήκτρου <+>, η ακρίβεια ανίχνευσης αυξάνεται.
7
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
8
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Εάν το μέγεθος του πρωτοτύπου είναι μικρότερο από τη ρύθμιση μεγέθους σάρωσης, ενδέχεται να μην παραλειφθεί σωστά.
Για να ελέγξετε τον αριθμό των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.
 (ΈλεγχοςΚατάστ)  <Αντιγραφή/Εκτύπωση>  <Ημ/γιο Εργασιών>  επιλέξτε ένα έγγραφο  <Λεπτο- μέρειες>  ελέγξτε τον αριθμό που εμφανίζεται για την επιλογή <Αρ.Σελ.Πρωτοτύπου>.
Η οθόνη κατάστασης και η αναφορά εμφανίζουν τον αριθμό συμπεριλαμβανομένου του κενού χαρτιού. Έλεγχος της κατάστασης αντιγράφων/εκτυπώσεων
Ο μετρητής αντιγραφής δεν προσαυξάνεται για το κενό χαρτί που αποθηκεύεται. Ωστόσο, ο μετρητής σάρωσης προσαυξάνεται για αυτές τις σελίδες.
A132-05Y