בחירה אוטומטית של מקור הנייר המתאים לפונקציה ספציפית

על ידי הגדרת <מופעל> עבור מקור נייר כלשהו תחת הגדרה זו, הנייר יוזן אוטומטית ממקור נייר זה. בעת הדפסה ממחשב, מקור הנייר נבחר באופן אוטומטי.
בעת העתקה או הדפסה באמצעות <גישה לקבצים מאוחסנים>, מקור הנייר נבחר אוטומטית בהתאם לנייר שצוין ב-<בחירת נייר>.  לדוגמה, כאשר הנייר אוזל בזמן הדפסה ממקור נייר 1, ניתן לחדש את ההדפסה באופן אוטומטי על ידי מעבר למקור נייר 2 כל עוד נטען נייר באותו גודל במקור נייר 1 ובמקור נייר 2.
כדי שמקור הנייר ייבחר אוטומטית, יש לבחור את אחד מסוגי הנייר הבאים עבור כל מקור נייר.
אם האפשרות <שקול סוג נייר> מוגדרת כ-<מופעל>
הדפסה חד-צדדית: דק, רגיל, ממוחזר
הדפסה דו-צדדית: דק*1, רגיל, ממוחזר
אם האפשרות <שקול סוג נייר> מוגדרת כ-<כבוי>
הדפסה חד-צדדית: דק*1, רגיל, ממוחזר, כבד*1, צבע*1 (בלבן)
הדפסה דו-צדדית: דק*1, רגיל, ממוחזר, כבד*1, צבע*1 (בלבן)
*1 זמינים רק סוגי נייר שניתן להדפיס עליהם בשני הצדדים. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף נייר זמין עבור צילומים דו-צדדיים/הדפסות דו-צדדיות.
כאשר יחס ההעתקה מוגדר כ-<אוטומטי>, לא ייבחר אוטומטית מקור נייר.
כאשר מוגדר אחד מהמצבים הבאים, לא ייבחר אוטומטית מקור נייר.
צילום תעודה מזהה, מספר מסמכי מקור על דף אחד (N on 1)
הכרחי לבחור מקור נייר אחד לפחות. עם זאת, אינך יכול להגדיר רק את המגש הרב-תכליתי כ-<מופעל>.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הזנת נייר>‏  <בחירה אוטומטית של מקור הנייר>.
3
בחר את הפונקציה.
<אחר> מאפשר להגדיר הגדרות עבור מקור נייר המשמש להפקת דוחות.
4
בחר <מופעל> עבור כל מקור נייר שברצונך שהוא ייבחר אוטומטית.
אם בחרת <צילום>, בשלב 3
הגדר אם להתחשב בבחירת הצבע.
אם תבחר את תיבת הסימון <שקול סוג נייר>: כאשר ייגמר הנייר במקור הנייר הנוכחי, הצילום ייעצר אפילו אם מקור נייר אחר טעון בנייר באותו הגודל, אלא אם סוג נייר זה זהה לסוג הנייר הנדון. לחיצה נוספת על  (התחל) תציג את מסך בחירת הנייר.
אם תבטל את הבחירה של תיבת הסימון <שקול סוג נייר>: כאשר ייגמר הנייר במקור הנייר הנוכחי, תתבצע החלפה אוטומטית של מקור הנייר, והצילום יימשך אם קיים מקור נייר אחר הטעון בנייר באותו הגודל, ללא תלות בסוג הנייר.
אם בחרת <מדפסת>, בשלב 3
הגדר אם לקבץ מקורות נייר מרובים בקבוצה. אם הוגדר קיבוץ מקורות נייר, בחירת מקור הנייר תתבצע אוטומטית מתוך הקבוצה כשמדפיסים ומציינים מקור נייר כלשהו השייך לקבוצה זו. כדי להגדיר קיבוץ מקורות נייר, בחר את תיבת הסימון <שימוש בקבוצה>, לחץ על <שינוי> כדי לבחור קבוצה שאליה ברצונך לשייך את כל אחד ממקורות הנייר, ולחץ על <אישור>.
5
לחץ על <אישור>‏  <אישור>.
A138-016