רישום נייר בגודל חופשי (גודל נייר מותאם אישית)

ניתן לרשום עד ארבעה גודלי נייר חופשיים שנעשה בהם שימוש לעיתים תכופות. גודלי הנייר שנרשמים כאן יוצגו במסך הבחירה של גודל הנייר עבור מגירת הנייר או המגש הרב-תכליתי (ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר או ציון גודל וסוג הנייר במגש הרב-תכליתי).
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ <העדפות>‏  <הגדרות נייר>‏  <תיכנות גודל מותאם אישית>.
3
בחר לחצן מבין <S1> עד <S4> ולחץ על <תיכנות/עריכה>.
ניתן להקצות ללחצן שם קל לזכירה באמצעות לחיצה על <שינוי שם>.
4
הגדר את גודל הנייר ולחץ על <אישור>.
ציין את אורך צד <X> ואורך צד <Y>. בחר <X> או <Y>, כדי להזין את האורך כל צד באמצעות מקשי הספרות.
5
לחץ על <סגירה>.
A138-015