שליחת פקסים מהמחשב (פקס מחשב)

אפשר לשלוח בפקס מסמכים שנוצרו במחשב שלך ישירות מהמחשב, בדיוק כמו פעולות הדפסה. שיטה זו מבטלת את הצורך בהדפסת מסמכים לצורך שליחת פקס ומאפשרת חיסכון בנייר. כדי להשתמש בפונקציה זו, עליך להתקין מנהל התקן פקס במחשב שלך (התקנת מנהלי התקנים).

עזרה עבור מנהל התקן פקס

לחיצה על [Help] (Windows) או  (Mac OS) במסך הגדרת מנהל ההתקן של הפקס תציג את מסך העזרה. למידע שאינו כלול ב-‏מדריך למשתמש, כולל תכונות מנהלי התקן וכיצד להגדירן, ראה 'עזרה'.
A138-071