הגדרת חומת האש של הקו המשני

ניתן להגדיר האם לאפשר תקשורת רק עם התקנים בעלי כתובת IP מוגדרת לתקשורת עם קו משני.
ניתן לרשום רק כתובות IPv4 עבור הקו המשני.
למידע נוסף אודות כתובות חריגות ומספרי יציאות חריגים שבהם ניתן להשתמש עבור תקשורת והם רשומים כברירת מחדל, יש לעיין בסעיף פונקציות ניהול.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏ <הגדרות קו משני>‏  <הגדרות חומת אש>.
3
לחץ על <מסנן כתובות IPv4>.
4
בחר <מסנן יוצא> או <מסנן נכנס>.
כדי להגביל נתונים הנשלחים מהמכשיר למחשב, בחר <מסנן יוצא>.
כדי להגביל נתונים המתקבלים ממחשב, בחר<מסנן נכנס>.
5
הגדר <שימוש במסנן> ל-<מופעל>, בחר <מדיניות ברירת מחדל>, ולאחר מכן לחץ <רישום>.
עבור <מדיניות ברירת מחדל>, בחר <דחייה> כדי לאפשר תקשורת רק עם מכשירים עם כתובת IP שצוינה ב- <כתובת החריגה> בשלב הבא או בחר <הרשה> לדחיית התקשורת איתם.
אם האפשרות <דחייה> נבחרה עבור <מדיניות ברירת מחדל>, ההגבלות אינן חלות על שליחה לכתובות של קבוצות או שידור.
6
הגדר את הכתובות החריגות.
ציין את כתובות ה- IP שיוגדרו כחריגות של <מדיניות ברירת מחדל>אפשרות שנבחרה בשלב הקודם. בחר אחת משיטות הקלט המתוארות להלן.
<כתובת יחידה>
הזן כתובת IP פרטנית שתוגדר כחריגה.
<טווח כתובות>
ציון טווח כתובות IP הזן כתובת נפרדת עבור <כתובת ראשונה> ו <כתובת אחרונה>.
<קידומת כתובת>
ציון טווח כתובות IP עם קידומת (כתובת רשת). הזן כתובת רשת עבור <כתובת>, וציין את אורך כתובת הרשת ב-<אורך קידומת>.
הגדרת כתובות יוצאות דופן למסנן שידור/מסנן קליטה
1
בחר את שיטת קלט כתובת IP, והזן את הכתובות החריגות.
2
לחץ על <הבא>.
3
הזן את מספר היציאה במידת הצורך, ולחץ על <אישור>.
בחר האם לציין מספר יציאה. ניתן להגדיר מגבלות תקשורת מפורטות על ידי ציון מספר יציאה עבור כתובת חריגה.
<אל תציין>
הגדרת הכתובת החריגה חלה על כל התקשורת שמתקבלת מכתובת ה- IP שצוינה.
<ציון>
הגדרת הכתובת החריגה חלה רק על תקשורת שמתקבלת מכתובת ה- IP שצוינה באמצעות מספר היציאה המיועד. לחץ על <הוספה>, הזן את שם היציאה, ולחץ על <אישור>. ניתן לרשום עד 50 יציאות לכל כתובת יוצאת דופן אחת.
כדי לערוך כתובת חריגה
במסך המוצג בשלב 5, בחר את הכתובת החריגה שברצונך לערוך, ולחץ על <עריכה> כדי להציג את מסך העריכה.
7
לחץ על <אישור>.
8
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  (הגדרות/רישום)‏ <החלת שינויי הגדרות>‏  <כן>.
בדיקת בקשות התקשורת החסומות ביומן
ניתן להציג את 100 בקשות התקשורת האחרונות שנחסמו על ידי חומת האש תחת  (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <יומן חסימת כתובות IP>. אפשר לייצא את היסטוריית בקשות התקשורת החסומות מממשק המשתמש המרוחק בפורמט CSV‏. ייצוא יומן בתור קובץ
אם <מדיניות ברירת מחדל> מוגדר כ-<דחייה>, היסטוריית ההתקשרות שנחסמה על ידי חומת האש לא תוצג ב-<יומן חסימת כתובות IP>.
A138-0C0