רישום מידע אודות השרת

כדי לציין שרת Active Directory, ‏Azure Active Directory או LDAP כמכשיר אימות נוסף, עליך לרשום את פרטי השרת המשמש לאימות. בצע בדיקת התחברות על פי הצורך.
1
הפעל את Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]‏  [Authentication Management].
4
לחץ על [Server Settings]‏ [Edit...].
5
הגדר את שרת האימות והמידע אודות התחום.
[Use Active Directory]
בחר בתיבת הסימון בעת שימוש ב-Active Directory.
[Set Domain List:]
בחר אם פרטי ה- Active Directory של יעד הכניסה מאוחזרים אוטומטית או מוזנים ידנית. להזנה ידנית בחר [Set Manually] והוסף את תחום יעד הכניסה ב- [Active Directory Management...].
[Use access mode within sites]
סמן את תיבת הסימון אם ישנם מספר שרתי Active Directory ואתה מעוניין להקצות עדיפות גישה ל- Active Directory שנמצא באותו אתר שבו המכשיר. שנה את ההגדרות של [Timing of Site Information Retrieval:] ו [Site Access Range:] במידת הצורך.
גם כאשר [Only site to which device belongs] ב- [Site Access Range:] מוגדר, המכשיר עשוי לגשת לאתרים מחוץ לאתר אליו הוא שייך בעת ביצוע גישה לבקר תחום במהלך תהליך ההפעלה. עם זאת, קיימת עדיפות לגישה לבקרי תחום באותו אתר בו נמצא המכשיר. כחריג, אם לא ניתן לגשת לבקרות תחום באותו אתר אך ניתן לגשת לבקרות תחום מחוץ לאתר, תינתן עדיפות לגישה לבקרות תחום מחוץ לאתר.
[Number of Caches for Service Ticket:]
ציין את מספר כרטיסי השירות שהמכשיר יכול להכיל. כרטיס שירות הוא פונקציה של Active Directory הפועלת כתיעוד של כניסה קודמת, המפחיתה את משך הזמן שלוקח לאותו משתמש להיכנס בפעם הבאה.
[Use LDAP server]
סמן את תיבת הסימון בזמן השימוש בשרת LDAP.
[Use Azure Active Directory]
בחר בתיבת הסימון בעת שימוש ב-Azure Active Directory.
[Period Until Timeout]
ציין את מגבלת הזמן של ניסיון התחברות לשרת האימות ואת מגבלת הזמן להמתנה לתגובה. כאשר [Save authentication information for login users] מופעל, אם אינך יכול להיכנס במסגרת מגבלת הזמן שצוינה כאן, יתבצע ניסיון כניסה באמצעות פרטי האימות שנשמרו במטמון.
[Default Domain of Login Destination:]
ציין את התחום שלו עדיפות בהתחברות.
ציין ידנית את תחום ה-Active Directory
פרטי רישום שרת LDAP
ציון הדומיין של Azure Active Directory
6
הזן את פרטי המשתמש והגדר את ההרשאות.
[Save authentication information for login users]
סמן את תיבת הסימון לשמירת פרטי האימות של המשתמשים המתחברים באמצעות לוח הבקרה. בחר את [Save user information when using keyboard authentication] סמן את תיבת הסימון כדי לשמור את פרטי משתמשים שנכנסים באמצעות אימות מקלדת לזיכרון. לאחר קביעת התצורה של ההגדרות, ניתן להשתמש במידע האימות שנשמר לצורך כניסה, גם אם המכשיר לא מצליח להתחבר לשרת. שנה את [Retention Period:] ההגדרות על פי הצורך.
[User Attribute to Browse:]
הזן את שדה הנתונים (שם המאפיין) בשרת המופנה המשמש לקביעת הרשאות משתמש (תפקידים). בדרך כלל, אתה יכול להשתמש בערך שהוגדר מראש של "memberOf", המציין את הקבוצה שהמשתמש שייך אליה.
[Retrieve role name to apply from [User Attribute to Browse]]
סמן את תיבת הסימון כדי להשתמש במחרוזת התווים הרשומה בשדה הנתונים בשרת שצוין ב [User Attribute to Browse:] עבור שם התפקיד. לפני קביעת התצורה, בדוק את שמות התפקידים שניתן לבחור במכשיר, ורשום אותם בשרת.
[Conditions]
אתה יכול לקבוע את התנאים שקובעים את הרשאות המשתמש. התנאים להלן מיושמים לפי הסדר שבו הם רשומים.
[Search Criteria]
בחר את קריטריוני החיפוש עבור [Character String].
[Character String]
הזן את מחרוזת התווים הרשומה למאפיין שצוין ב- [User Attribute to Browse:]. כדי להגדיר את ההרשאות בהתבסס על הקבוצה שהמשתמש שייך אליה, הזן את שם הקבוצה.
[Role]
בחר בהרשאות החלות על משתמשים התואמים את הקריטריונים.
ההגדרות [Conditions] בעת השימוש בשרתי Active Directory
"Canon Peripheral Admins" מוגדר מראש כקבוצת המשתמשים של מנהל מערכת. הקצה הרשאות שונות לקבוצות האחרות שנוצרו בשרת.
7
לחץ על [Update].
8
הפעל את המכשיר מחדש. הפעלת המכשיר מחדש
הגדרות DNS
ההגדרות הבאות נדרשות אם מספר היציאה המשמש ל- Kerberos בצד Active Directory משתנה.
מידע לשירות Kerberos של Active Directory חייב להיות רשום כרשומת SRV באופן הבא:
שירות: "_kerberos"
פרוטוקול: "_udp"
מספר יציאה: מספר היציאה בו משתמש שירות Kerberos של התחום Active Directory (אזור)
המארח המציע שירות זה: שם מארח של בקר התחום המספק למעשה את שירות Kerberos של תחום Active Directory (אזור)
A138-0A9