חסימת נייר במזין

בדוק את מיקום חסימת הנייר במסך, ופעל בהתאם להליך להלן כדי להוציא את מסמך המקור.
1
הוצא כל מסמכי המקור ממגש אספקת מסמכי המקור.
2
בדוק אם מסמך מקור תקוע במכסה המזין.
פתח את מכסה המזין.
אם מסמך מקור תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
אם לא ניתן להוציא את מסמך המקור שנתקע, המשך לשלב הבא מבלי להוציאו בכוח.
3
בדוק אם מסמך מקור תקוע במגש הפלט המקורי.
הרם את מגש אספקת מסמכי המקור.
אם מסמך מקור תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
החזר את מגש אספקת מסמכי המקור למקומו.
4
לאחר הוצאת כל מסמכי המקור התקועים, סגור את מכסה המזין.
5
הרם את המזין, ובדוק אם נשאר מסמך מקור תקוע.
הרם את המזין ובדוק את המיקום שמצוין ב-.
אם מסמך מקור תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
6
החזר את המזין למצבו המקורי.
המשך לעקוב אחר ההוראות במסך כדי להמשיך בפעולה ללא הפרעות או כדי להמשיך בניקוי חסימות הנייר.
בעת סגירת המזין, הקפד שעיניך לא ייחשפו לאור המוקרן דרך משטח הזכוכית.
A138-01R