تجهیزات اختیاری

با ترکیب گزینه‌ها، می‌توانید به طور مؤثرتری از عملکردها استفاده کنید.

Paper Feeder PF-D

کاغذ پرکاربرد را در کشوی کاغذ این محصول بارگذاری کنید. Paper Feeder PF-D

TELEPHONE 6 KIT

می‌توانید فاکس را به صورت دستی ارسال کنید. همچنین می‌توانید از این گوشی برای برقراری تماس تلفنی استفاده کنید. TELEPHONE 6 KIT

Cassette Feeding Unit-AV

کاغذ پرکاربرد را در کشوی کاغذ این محصول بارگذاری کنید. Cassette Feeding Unit-AV
A136-01X