عملکرد فاکس

خط تلفن استفاده شده *1
شبکه عمومی سوئیچینگ تلفن (PSTN)
تراکم خط اسکن
عادی
G3:‏ 8 پیکسل*2/میلی متر x‏ 3.85 خط/میلی متر
خوب
G3:‏ 8 پیکسل*2/میلی متر x‏ 7.7 خط/میلی متر
عالی
G3:‏ 8 پیکسل*2/میلی متر x‏ 15.4 خط/میلی متر
فوق العاده عالی
G3:‏ 16 پیکسل*2/میلی متر x‏ 15.4 خط/میلی متر
سرعت انتقال
Super G3:‏ 33.6 کیلوبیت در هر ثانیه
G3:‏ 14.4 کیلوبیت در هر ثانیه
روش فشرده سازی
MH, MR, MMR, JBIG
نوع انتقال
Super G3, G3
ارسال اندازه اصلی
A4،‏ B5*3‎،‏ A5*3‎،‏ A6*3‎،‏ LGL،‏ LTR و STMT
اندازه کاغذ دریافتی
A4،‏ B5،‏ A5،‏ ‏A5R ،LGL،‏ LTR،‏ STMT و 16K
تعداد کارهای حافظه RX
تا 320 کار
دفعات انتقال
JBIG: تقریباً 2.6 ثانیه (زمان ارسال کاغذ سند اصلی A4 Canon، عادی 8 پیکسل‏ x ‏3.85 خط/میلی متر ECM ‏(JBIG))
*1 زمان استفاده از سرویس تلفن IP، ممکن است ارتباط دستگاه‌های فکس به طور عادی از طریق خط تلفن IP انجام نشود. توصیه می‌شود برای ارتباط دستگاه‌های فاکس از خط تلفن عمومی (شبکه عمومی سوئیچینگ تلفن) استفاده شود.
*2‎ Pels به معنای عناصر تصویر (پیکسل) است.
*3 به‌عنوان A4 ارسال می‌شود.

حداکثر مقصدها برای انتقال پخش متوالی

می‌توانید تا 256 مقصد را همزمان مشخص کنید و ارسال کنید. (اگر گروهی را مشخص کنید، که از چندین مقصد تشکیل شده، هر مقصد به‌عنوان یک مقصد جداگانه در نظر گرفته می‌شود.)
A136-0RJ