افزایش و تنظیم کیفیت کپی

می‌توانید با انجام تنظیمات ظریف مانند تنظیم شفافیت و پاک کردن حاشیه‌های تیره غیرضروری، کیفیت کپی را افزایش دهید.
A136-057