تعیین اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ

1
کاغذ را در کشوی کاغذ را بارگذاری کنید. روش بارگذاری کاغذ اصلی
اگر <Confirm When Loading Paper in Paper Drawer‎> روی <On‎> تنظیم شده باشد، هنگام وارد کردن کشوی کاغذ به درون دستگاه، صفحه <Paper Settings‎> نمایش داده می‌شود. <Confirm When Loading Paper in Paper Drawer>
اگر <Confirm When Loading Paper in Paper Drawer> روی <Off> تنظیم شده است، (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Paper Settings>‏  <Paper Settings> را فشار دهید تا صفحه <Paper Settings> نمایش داده شود.
2
اندازه کاغذ نشان داده شده را بررسی کنید.
زمان بارگذاری کاغذ اندازه استاندارد، اندازه کاغذ به طور خودکار ردیابی می‌شود.
منابع کاغذ به ترتیب با نمادهای زیر نشان داده می‌شود. توجه کنید که نشانگر منبع کاغذ بسته به گزینه‌های نصب شده متفاوت است.
: کشوی کاغذ 1
: کشوی کاغذ 2
: کشوی کاغذ 3
: کشوی کاغذ 4
اگر اندازه کاغذ نشان داده شده با اندازه کاغذ بارگذاری شده فرق دارد، ممکن است کاغذ به درستی بارگذاری نشود. دوباره کاغذ را در دستگاه قرار دهید.
3
اگر اندازه/نوع کاغذ نمایش‌داده‌شده با اندازه/نوع کاغذ بارگذاری‌شده در دستگاه متفاوت است، منبع کاغذی را که کاغذ درون آن بارگذاری شده است انتخاب کنید و <Set‎> را فشار دهید.
4
اندازه کاغذ را انتخاب کنید و <Next> فشار دهید.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه سفارشی
5
نوع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری شده نشان داده نشد، <Detailed Settings> را برای انتخاب از فهرست فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری‌شده در صفحه تنظیم دقیق وجود ندارد، می‌توانید آن را در فهرست نوع کاغذ ثبت کنید. تنظیمات مدیریت نوع کاغذ
6
روی <OK> فشار دهید.
A136-011