جابجایی دستگاه

دستگاه سنگین است. مطمئن شوید که فرایندهای زیر را رعایت می‌کنید تا مانع از آسیب به خودتان هنگام جابه‌جایی دستگاه شوید. همچنین، برای تأیید اقدامات احتیاطی ایمنی قبل از شروع جابه‌جایی، "دستورالعمل‌های ایمنی" مهم همراه دستگاه را مطالعه کنید.
چنانچه قرار است دستگاه برای جابه‌جایی حرکت داده شود یا مورد دیگری انجام شود، مراحل زیر را انجام دهید تا مانع از آسیب رساندن به دستگاه و بروز نقص حین حمل و نقل شوید:
کارتریج‌های تونر را بیرون بیاورید.
دستگاه را در جعبه اصلی و با همان مواد بسته‌بندی (جعبه) محکم بسته‌بندی کنید.
1
دستگاه و رایانه را خاموش کنید.
خاموش کردن دستگاه
2
به ترتیب عددی و طبق شکل زیر، کابل‌ها و سیم را جدا کنید.
اتصال کابل‌هایی با "*" بستگی به محیط شما دارد.
اگر گوشی اختیاری روی دستگاه نصب شده است، گوشی را از محل نصب آن جدا کنید.
 دوشاخه برق
 سیم برق
 کابل LAN*
 کابل USB*
 دستگاه USB*
 گوشی*
 تلفن خارجی*
 کابل تلفن*
3
زمان انتقال دستگاه در یک مسیر طولانی، کارتریج تونر را خارج کنید. تعویض کارتریج تونر
4
همه درپوش‌های باز را ببندید و دستگاه را به مکان جدید انتقال دهید.
دستگاه سنگین است (ویژگی‌های سخت افزار). سعی نکنید که دستگاه را حمل کنید.
حداقل باید دو نفر با کمک دستگیره‌های طرفین دستگاه آن را حمل کنند.
اگر تغذیه‌کننده کاغذ اختیاری یا پدستال کاست به دستگاه وصل است.
قبل از بلند کردن دستگاه، قفل تغذیه‌کننده کاغذ یا پدستال کاست را باز کنید و تغذیه‌کننده کاغذ یا پدستال کاست را به صورت جداگانه حمل کنید.
5
با دقت دستگاه را در محل نصب جدید قرار دهید.
برای اطلاعات مربوط به نحوه نصب دستگاه بعد از جابجایی، به "راهنمای تنظیم" مراجعه کنید. دفترچه‌های راهنما و محتویات آنها
A136-01H