تنظیم خودکار ثبت رنگ و شدت رنگ

دستگاه تنظیمات خودکار (کالیبراسیون) را به منظور ممانعت از جابه‌جایی رنگ و همچنین برای اطمینان از اینکه غلظت رنگ اصلی به درستی ایجاد می‌شود، انجام می‌دهد. می‌توانید زمانبندی و تعداد دفعات انجام کالیبراسیون را مشخص کنید.
عدم ثبت رنگ پدیده‌ای است که زمانی اتفاق میافتد که موقعیت چاپ برای هر رنگ اندکی تغییر کند و منجر به چاپ تار شود که خارج از فوکوس می‌باشد.
تصویر دارای عدم ثبت رنگ
تصویر فاقد عدم ثبت رنگ
شدت رنگ به شدت رنگ‌هایی نظیر قرمز، زرد، سبز، آبی و بنفش اشاره دارد.
شدت رنگ بازتولید نشده است
سند اصلی
شدت رنگ بازتولید شده است
انجام مکرر کالیبراسیون می‌تواند باعث کاهش عمر کارتریج تونر شود.
اجرای کالیبراسیون زمانی که سطح تونر کم است، ممکن است اثری منفی روی تعادل رنگ بگذارد. اگر این علامت را مشاهده کردید، توصیه می‌شود کارتریج تونری را که کم است تعویض کنید.
بررسی سطح تونر باقیمانده
کالیبراسیون خودکار طبق تغییرات صورت‌گرفته در وضعیت و محیط دستگاه انجام می‌شود.
1
 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Settings for Auto Full Calibration> را فشار دهید.
2
گزینه <Timing for Auto Full Calibration at Startup‎> و <Frequency for Auto Full Calibration‎> را انتخاب کنید.
Timing for Auto Full Calibration at Startup
زمانبندی انجام خودکار کالیبراسیون را پس از "روشن" کردن دستگاه، انتخاب کنید.
Frequency for Auto Full Calibration
تعداد دفعاتی که کالیبراسیون خودکار باید انجام شود را مشخص کنید. چنانچه عدم ثبت رنگ اغلب اتفاق میافتد، این مورد را روی <High‎> قرار دهید.
A136-0KU