ثبت گروه‌های کاربران

گروه‌های کاربران را ثبت کنید. می‌توان لیست‌های آدرس گروه کاربران را بین گروه‌های کاربران ثبت شده به اشتراک گذاشت.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management]‏  [User Group Management] کلیک کنید.
4
روی [Add Group (Local Device Users)...] یا [Add Group (Other Users)...] کلیک کنید.
اگر تأیید اعتبار سرور تنظیم شده است، [Add Group (Other Users)...] را انتخاب کنید.
افزودن گروه‌ها به یک دستگاه محلی
افزودن گروه‌ها به یک سرور تأیید اعتبار
A136-0CW