استفاده از کلمه عبور برای محافظت از تنظیمات سیاست امنیتی

توصیه می‌شود برای محافظت از تنظیمات دستگاه مرتبط با امنیت، از کلمه عبور استفاده کنید. با تنظیم کلمه عبور، حق تغییر تنظیمات سیاست امنیتی را فقط به سرپرست‌های امنیت اطلاعات می‌توان محدود کرد که از کلمه عبور اطلاع دارند.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Security Settings]‏  [Security Policy Settings] کلیک کنید.
صفحه [Confirm Security Policy] نمایش داده می‌شود.
4
روی [Password Settings] کلیک کنید.
5
کلمه عبور را وارد کنید و روی [OK] کلیک کنید.
برای کلمه عبور، از نویسه‌های حروفی عددی یا نمادها استفاده کنید.
مطمئن شوید کلمه عبوری که وارد می‌شود درست باشد و دوباره کلمه عبور جدید را در [Confirm:] وارد کنید.
برای تغییر کلمه عبور
کلمه عبور فعلی را در [Old Password:] و کلمه عبور جدید را در [New Password:] وارد کنید و سپس دوباره کلمه عبور جدید را در [Confirm:] وارد کنید و روی [OK] کلیک کنید.
برای حذف کلمه عبور
کلمه عبور فعلی را در [Old Password:] وارد کنید و بدون وارد کردن مقداری برای [New Password:] یا [Confirm:] (خالی بگذارید)، روی [OK] کلیک کنید. اگر محدودیت نویسه ورودی در [Password Settings Policy] پیکربندی شده باشد، باید مقداری برای این تنظیم وارد شود. قبل از حذف کلمه عبور، محدودیت را لغو کنید. موارد تنظیم سیاست امنیتی
مطمئن شوید که کلمه عبور را فراموش نمی‌کنید. اگر کلمه عبور را فراموش کردید، با نماینده فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
برای تنظیم/تغییر کلمه عبور، لازم است با یکی از امتیازهای زیر به سیستم واسطه کاربر از راه دور وارد شوید.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
اگر کلمه عبور تنظیم شده باشد، باید تأیید اعتبار کنید تا دستگاه راه‌اندازی شود. بعد از انجام تأیید اعتبار و راه‌اندازی دستگاه، کلمه عبور حذف می‌شود. مقدار دهی اولیه همه داده‌ها/تنظیمات
A136-0A1