عملکردهای پیشرفته چاپ

این بخش عملکردهای چاپ مانند اجرای بهینه چاپ، یا افزایش امنیت هنگام چاپ را شرح می‌دهد.
A136-07E