<Adjust Action>

تنظیمات برای تنظیم عملیات دستگاه را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Start Key Touch Recognition Delay>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Action>
زمان لمس لازم برای شروع روند راه‌اندازی را تنظیم کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Start Key Touch Recognition Delay>
-1 تا 0 تا +7
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
A136-0H1