<Make Remote Address Book Open>

تنظیمات را برای عمومی کردن یک address book از راه دور مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Make Address Book Open>

 (Settings/Register)‏  <Set Destination>‏  <Make Remote Address Book Open>
می‌توانید مشخص کنید که آیا می‌خواهید address book این دستگاه را برای دستگاه‌های دیگر شبکه باز کنید یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Make Address Book Open>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
A136-0JX