PDF

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Paper Save>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>،‏ ‎<2 on 1>‎،‏ ‎<4 on 1>‎،‏ ‎<6 on 1>‎،‏ ‎<8 on 1>‎،‏ ‎<9 on 1>‎،‏ ‎<16 on 1>‎
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>،‏ <Auto>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>،‏ ‎<On (Slim)>‎،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Text>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Graphics>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
‎<Black Overprint>‎*1
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<RGB Source Profile>
<sRGB>،‏ <Gamma 1.5>،‏ <Gamma 1.8>،‏ <Gamma 2.4>،‏ <None>،‏ <Download Profile>
بله
بله
بله
خیر
-
<CMYK Simulation Profile>
<JapanColor(Canon>،‏ <US Web Ctd(Canon>،‏ <Euro Standard>،‏ <None>،‏ <Download Profile>
بله
بله
بله
خیر
-
<Use Grayscale Profile>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
خیر
-
<Output Profile>
‏<Text>:‏ <Normal>،‏ <Photo>،‏ <TR Normal>،‏ <TR Photo>،‏ <Download Profile>
‏<Graphics>:‏ <Normal>،‏ <Photo>،‏ <TR Normal>،‏ <TR Photo>،‏ <Download Profile>
‏<Image>:‏ <Normal>،‏ <Photo>،‏ <TR Normal>،‏ <TR Photo>،‏ <Download Profile>
بله
بله
بله
خیر
-
<Matching Method>
<Perceptual>،‏ <Saturation>،‏ <Colorimetric>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
‎<Error Diffusion (600dpi Only)>‎: <On>،‏ <Off>
‏<Text>:‏ <Resolution>،‏ <Gradation>
‏<Graphics>:‏ <Resolution>،‏ <Gradation>
‏<Image>:‏ <Resolution>،‏ <Gradation>
بله
بله
بله
B
Settings for Printer Settings
‎<Brightness>‎*1
85% تا 115%؛ 100%
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
<Composite Overprint>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
‎<Grayscale Conversion>‎*1
<sRGB>،‏ <NTSC>،‏ <Uniform RGB>
بله
بله
بله
C
Settings for Printer Settings
*1 مواردی را نشان می‌دهد که تنها زمانی ظاهر می‌شوند که محصول اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشد یا تنظیم مناسبی مشخص شده باشد.
A136-0HX