Output Report

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<PCL>
<Configuration Page>
<Yes>،‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Font List>
<Yes>،‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<PS>
<Configuration Page>
<Yes>،‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Font List>
<Yes>،‏ <No>
بله
بله
بله
خیر
-
A136-0HK