لغو قفل تنظیمات شبکه

در پیش فرض، برای تنظیمات شبکه از قفل امنیت استفاده شده است تا مانع از تغییرات ناخواسته شود. قفل امنیت را برای تغییر آنها باز کنید.
 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <Confirm Network Connection Setting Changes>‏ <On>‏ <OK>
اگر <Off> انتخاب شود، نمی‌توانید تنظیمات شبکه را ببینید یا تغییر دهید. همچنین، پیام‌های خطای مرتبط با شبکه نمایش داده نمی‌شوند.
A136-02K