تنظیم آدرس IPv4 خط فرعی

آدرس IPv4 را برای استفاده برای خط فرعی مشخص کنید.
تنها از آدرس‌های IPv4 می‌توان با خط فرعی استفاده کرد.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings> را فشار دهید.
3
گزینه <IP Address Settings‎> را فشار دهید و آدرس IP خط فرعی را وارد کنید.
می‌توانید تخصیص خودکار و ورود دستی هر دو را تنظیم کنید. اگر هر دو را تنظیم و انتخاب [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] را در Remote UI لغو کنید، هنگام ناموفق بودن بازیابی خودکار آدرس IP، از آدرس IP که به‌صورت دستی وارد شده است استفاده می‌شود.
تخصیص خودکار آدرس IP با DHCP
روی <DHCP> فشار دهید. این مورد را بر اساس محیط شبکه LAN بی سیم تان انتخاب کنید.
اگر <DHCP> انتخاب شود، ارتباط برای بررسی این موضوع برقرار می‌شود که آیا سرویس‌های شبکه فراهم شده اند یا خیر، بدون در نظر گرفتن این که آیا محیط می‌تواند از DHCP استفاده کند یا خیر. توصیه می‌شود که اگر از DHCP استفاده نمی‌کنید، این مورد را لغو انتخاب کنید.
وارد کردن دستی آدرس IP
1
تأیید کنید که <DHCP> لغو انتخاب شده است.
اگر انتخاب شده است، دکمه را برای لغو انتخاب آن فشار دهید.
2
آدرس IP، ماسک زیرشبکه و آدرس دروازه را وارد کنید.
هر دکمه را فشار داده و تنظیمات مورد نیاز را وارد کنید.
هنگام اتصال به شبکه دیگر از طریق روتر، آدرس دروازه خروجی را وارد و همچنین <Static Routing Settings‎> را پیکربندی کنید. تنظیم مسیردهی استاتیک
4
روی <OK> فشار دهید.
5
 (Settings/Register)‏  <Yes> را فشار دهید.
A136-034