انتخاب روش اتصال شبکه

می‌توانید روش اتصال دستگاه به رایانه‌ها و دستگاه‌های دیگر را انتخاب کنید. روش‌های اتصال زیر قابل انتخاب هستند.
فقط LAN سیمی
فقط LAN بی سیم
LAN سیمی و LAN بی سیم به صورت همزمان
LAN سیمی و LAN سیمی دیگر به صورت همزمان
هنگام استفاده از LAN سیمی و LAN بی سیم به صورت همزمان یا LAN سیمی و LAN سیمی دیگر به صورت همزمان، خطی که از درگاه LAN به دستگاه متصل است، "خط اصلی" نام دارد و خطی که از LAN بی سیم یا LAN سیمی دیگر آمده است، "خط فرعی" نامیده می‌شود.
 (Settings/Register‎)‏ <Preferences‎>‏  <Network‎> ‏ <Select Interface‎>‏ رابط را انتخاب کنید  <OK‎>
هنگام استفاده از خط فرعی، به هشدارها هنگام استفاده از خط فرعی‎ رجوع کنید.
اگر <Wireless LAN> یا <Wired LAN + Wireless LAN> را انتخاب کنید
تنظیمات <Wireless LAN Settings> پاک می‌شوند.
نمی‌توانید LAN بی سیم را به‌عنوان خط اصلی، و LAN سیم دار را به‌عنوان خط فرعی تنظیم کنید.
هشدارهای مربوط به هنگام استفاده از LAN بی سیم (خط فرعی)
<Sleep Mode Energy Use> را روی <High> تنظیم کنید. <Sleep Mode Energy Use>
A136-02L