گیر کردن کاغذ داخل دستگاه یا در واحد ثابت‌کننده

محل گیر کردن کاغذ را در صفحه بررسی کنید و روش زیر را برای خارج کردن کاغذ دنبال کنید.
تأیید قبل از استفاده
قبل از شروع عملیات برداشتن کاغذهای گیر کرده، مطمئن شوید درپوش‌ها و کشوهای کاغذ دستگاه و تجهیزات اختیاری بسته باشد.
1
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
2
سینی را ببندید.
3
درپوش راست را باز کنید.
4
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
5
کاغذ گیرکرده را از واحد خارج‌کننده خارج کنید.
1
واحد خارج‌کننده را بلند کنید.
2
اهرم‌های سبز موجود در هر دو طرف راهنمای انتقال را پایین بیاورید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
برای جلوگیری از افتادن تونر تثبیت‌نشده، کاغذ را در حالی که آن را تا جای ممکن صاف نگه داشته‌اید، بیرون بکشید.
6
بررسی کنید کاغذی در واحد ثابت‌کننده گیر کرده است یا خیر.
1
واحد خارج‌کننده را به سمت پایین بچرخانید.
2
دسته‌های دو طرف واحد تثبیت را نگه دارید و واحد تثبیت را مستقیم به سمت خود بیرون بکشید.
3
درپوش را باز کنید.
4
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
برای جلوگیری از افتادن تونر تثبیت‌نشده، کاغذ را در حالی که آن را تا جای ممکن صاف نگه داشته‌اید، بیرون بکشید.
5
درپوش را ببندید.
6
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
تعیین کنید که با چه روشی می‌توانید کاغذ گیرکرده را راحت‌تر بیرون بکشید، سپس ابتدا این روش را امتحان کنید.
برای جلوگیری از افتادن تونر تثبیت‌نشده، کاغذ را در حالی که آن را تا جای ممکن صاف نگه داشته‌اید، بیرون بکشید.
7
واحد تثبیت را به محل خود برگردانید.
آن را به طور کامل به داخل فشار دهید تا اینکه دیگر نتواند حرکت کند.
7
درپوش راست را ببندید.
زمانی که پیام همچنان نمایش داده می‌شود
ممکن است کاغذ در قسمت‌های دیگری گیر کرده باشد. قسمت‌های دیگر را بررسی کنید، و اگر کاغذی گیر کرده بود خارج کنید. اگر پیام همچنان نمایش داده می‌شود، بررسی کنید که درپوش راست محکم بسته شده باشد.
A136-01S