Έλεγχος της σύνδεσης με τη συσκευή του παραλήπτη πριν από την αποστολή (Άμεση αποστολή)

Για να αποστείλετε φαξ στον προορισμό που σκοπεύετε επιτυχώς, μπορείτε να ελέγξετε εκ των προτέρων αν ο παραλήπτης είναι συνδεδεμένος και έτοιμος για την έναρξη της επικοινωνίας. Καθώς η συσκευή παρακάμπτει τη μνήμη κατά τη σάρωση πρωτοτύπων, μπορείτε να αποστείλετε φαξ ακόμη και αν δεν υπάρχει καθόλου μνήμη ελεύθερη.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
Για την αποστολή πολλαπλών σελίδων, τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον τροφοδότη. Όταν το πρωτότυπο τοποθετείται στην επιφάνεια σάρωσης, μπορεί να αποσταλεί μόνο μία σελίδα.
2
Πατήστε <Φαξ>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ. Οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται. Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
5
Πατήστε <Επιλογές>  <Άμεση Αποστολή>  <Κλείσιμο>.
6
Πατήστε  (Έναρξη).
Η συσκευή καλεί τον αριθμό του παραλήπτη. Όταν η συσκευή συνδέσει την κλήση, τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή.
Η συσκευή δεν ξεκινάει την αποστολή όταν η γραμμή του παραλήπτη είναι κατειλημμένη.
Η άμεση αποστολή δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις
Όταν καθοριστεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω λειτουργίες στις ρυθμίσεις σάρωσης:
<Ρυθμίσ. Πρωτοτ. 2-Όψεων>
<Διαγραφή Πλαισίου>
<Δημιουργία Εργασίας>
Όταν έχουν καθοριστεί πολλαπλοί προορισμοί.
Η επιλογή <Περιορισμός Λειτουργιών> έχει ρυθμιστεί σε <Off> για οποιαδήποτε λειτουργία, όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία κωδικού τμήματος. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων
Καθορισμός του μεγέθους σάρωσης των πρωτοτύπων
Το μέγεθος σάρωσης των πρωτοτύπων που τοποθετούνται στον τροφοδότη επιλέγεται αυτόματα. Για να ορίσετε εσείς το μέγεθος, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης.
A131-06C