Προβολή του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις σημάνσεις, τα πλήκτρα, τις οθόνες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις παρέχονται επίσης στην ενότητα «Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας» που περιλαμβάνεται στη συσκευή. Δείτε επίσης αυτές τις οδηγίες.
Σημάνσεις
Οι προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια, οι περιορισμοί και οι προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής, χρήσιμες συμβουλές και άλλες πληροφορίες υποδεικνύονται με τις παρακάτω σημάνσεις.
Υποδηλώνει προειδοποίηση για λειτουργίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, τηρείτε πάντα αυτές τις προειδοποιήσεις.
Υποδεικνύει μια προφύλαξη για την αποτροπή του κινδύνου τραυματισμού ή υλικής ζημιάς εκτός από ένα σφάλμα του προϊόντος, λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, τηρείτε πάντα αυτά τα σημεία προσοχής.
Υποδεικνύει μια ενέργεια που δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί. Διαβάστε προσεκτικά αυτά τα στοιχεία και φροντίστε να μην πραγματοποιήσετε τις περιγραφόμενες ενέργειες.
Υποδεικνύει σημαντικές απαιτήσεις λειτουργίας και περιορισμούς που πρέπει πάντα να τηρούνται κατά τη χρήση αυτής της συσκευής. Τηρείτε πάντα αυτά τα σημαντικά στοιχεία, για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, σφάλματα ή υλικές ζημιές λόγω ακατάλληλης λειτουργίας της συσκευής.
Υποδηλώνει διευκρίνιση μιας λειτουργίας ή περιέχει πρόσθετες επεξηγήσεις για μια διαδικασία.
Υποδεικνύει χρήσιμες λειτουργίες ή συμβουλές για τη χρήση της συσκευής.
Πλήκτρα και κουμπιά
Τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη αφής και τα κουμπιά στην οθόνη του υπολογιστή υποδεικνύονται ως εξής.
Τύπος
Παράδειγμα
Πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου
Κουμπιά στην οθόνη αφής*
<Ρυθμίσεις Λειτουργιών>
<Άκυρο>
Κουμπιά και άλλα κείμενα του περιβάλλοντος εργασίας που εμφανίζονται στην οθόνη υπολογιστή
[Preferences]
[OK]
* Η διαδικασία για το άγγιγμα ενός κουμπιού στην οθόνη αφής αναφέρεται ως «πατήστε» στον Οδηγός Χρήστη.
Οθόνη
Οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό Χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν από τις οθόνες που εμφανίζονται στη συσκευή σας, ανάλογα με το μοντέλο, τον προαιρετικό εξοπλισμό και την έκδοση.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ένα μέρος του περιεχομένου των οθονών που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από αυτό του υπολογιστή σας.
Το περιεχόμενο των οθονών για προγράμματα οδήγησης και λογισμικό ενδέχεται να διαφέρει λόγω αναβαθμίσεων εκδόσεων.
Εικόνες
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη προέρχονται από το «MF842Cdw», εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
A131-003