Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

Ο διακομιστής μεσολάβησης (ή διακομιστής μεσολάβησης HTTP) αναφέρεται σε έναν υπολογιστή ή λογισμικό που εκτελεί επικοινωνία HTTP για άλλες συσκευές, ειδικά κατά την επικοινωνία με πόρους εκτός του δικτύου, όπως κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες. Οι συσκευές-πελάτες συνδέονται με το εξωτερικό δίκτυο μέσω του διακομιστή μεσολάβησης και δεν επικοινωνούν απευθείας με τους εξωτερικούς πόρους. Με τον ορισμό ενός διακομιστή μεσολάβησης, δεν διευκολύνεται μόνο η διαχείριση της κυκλοφορίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, αλλά επίσης εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ενισχύεται η προστασία από ιούς για αυξημένη ασφάλεια. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή ή διαχειριστή δικτύου για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.

1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>.
3
Ρυθμίστε την επιλογή <Χρήση Διακομ. Μεσολάβησης> σε <On>, διαμορφώστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και πατήστε το <OK>.
<Διεύθυνση Διακομιστή>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιείται. Καθορίστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα συστήματος, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
<Αριθμός Θύρας>
Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιείται.
<Χρήση Διακομ. Μεσολάβησης Μέσα στο Ίδιο Domain>
Επιλέξτε το <On> αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον διακομιστή μεσολάβησης ακόμη και όταν επικοινωνείτε με συσκευές στον ίδιο τομέα.
Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο για την οθόνη ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης της κύριας γραμμής.
<Ορισμός Πιστοποίησης>
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πιστοποίησης μέσω διακομιστή μεσολάβησης, πατήστε αυτό και διαμορφώστε τις πληροφορίες πιστοποίησης. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το <On>, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση μέσω διακομιστή μεσολάβησης και πατήστε το <OK>.
4
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>.
A131-0C1