Προσθήκη και επεξεργασία πληροφοριών χρηστών σε αρχείο CSV

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται το περιεχόμενο κάθε στήλης σε ένα αρχείο CSV που χρησιμοποιείται για εισαγωγή ή εξαγωγή. Ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα κατά την επεξεργασία αρχείων CSV.
Ωστόσο, αν σε κάποια στήλη είναι γραμμένη η ένδειξη «Όχι» στην ενότητα «Απαιτείται αλλαγή», μην αλλάξετε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης στήλης.
Όνομα στήλης
Απαιτείται αλλαγή
Έγκυροι χαρακτήρες
Μη έγκυροι χαρακτήρες
Συμβατότητα με την οθόνη του Remote UI
Σημειώσεις
uid
Ναι
1 έως 32 χαρακτήρες
Χαρακτήρες ελέγχου, διαστήματα ενός byte και οι ακόλουθοι χαρακτήρες:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Πρέπει να καταχωριστεί κατά την εισαγωγή.
Το σύμβολο «@» μπορεί να είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη ρύθμιση. <Επιτρέπεται Χρήση του @ στο Όνομα Χρήστη>
κωδικός πρόσβασης
Ναι
0 έως 32 χαρακτήρες εντός του συνόλου χαρακτήρων ISO885915
Χαρακτήρες ελέγχου
Έξοδος ως «********» (* x 8) κατά την εξαγωγή.
Κατά την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης, το «********» θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί από τον νέο κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, κατά την εισαγωγή αλλαγών, ακόμη κι αν αφήσετε το πεδίο απροσδιόριστο (κενό), δεν θα αντικατασταθεί με το κενό, αλλά θα διατηρήσει την υπάρχουσα τιμή.
Εάν αυτό το στοιχείο παραλειφθεί κατά την εισαγωγή αλλαγών, ο υπάρχων χρήστης θα συνεχίσει να έχει τον αρχικό κωδικό.
cn
Ναι
0 έως 32 χαρακτήρες
Χαρακτήρες ελέγχου
Μ/Δ
cn;lang-ja;phonetic
Ναι
0 έως 32 χαρακτήρες
Χαρακτήρες ελέγχου
Βλ. «Σημειώσεις».
Εμφανίζεται ως «phonetic» αν η γλώσσα εμφάνισης έχει οριστεί σε «Ιαπωνικά».
cardIdList
Ναι
Κωδικός κάρτας: ένας αριθμός που περιλαμβάνει έως οκτώ αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
Μπορείτε να ορίσετε έως και 1000 στοιχεία.
Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες άνω του ενός byte
Μ/Δ
Μ/Δ
mail
Ναι
Συνδυασμός 0 έως 256 αλφαριθμητικών χαρακτήρων και συμβόλων
Χαρακτήρες ελέγχου
Μ/Δ
avatorImgPath
Όχι
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Ορίζεται αυτόματα κατά τον καθορισμό εικονιδίων.
dept_id
Ναι
Αριθμός με έως και επτά ψηφία
Αριθμητικοί χαρακτήρες άνω του ενός byte
Μ/Δ
dept_pin
Ναι
Αριθμός με έως και επτά ψηφία
Αριθμητικοί χαρακτήρες άνω του ενός byte
Μ/Δ
roleName
Ναι
0 έως 32 χαρακτήρες
Χαρακτήρες ελέγχου, διαστήματα ενός byte και οι ακόλουθοι χαρακτήρες:
\ / : * ? | <>[];,=+@"&
Εάν αυτό το στοιχείο παραλειφθεί, ή αν οριστεί όνομα που δεν είναι καταχωρισμένο στη διαχείριση ρόλων, θα αλλάξει στην αρχική ρύθμιση ρόλου.
cardId1
Ναι
Συνδυασμός 0 έως 128 αλφαριθμητικών χαρακτήρων και συμβόλων
Χαρακτήρες ελέγχου
-
Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Δεν μπορεί να διαφωνεί με άλλον χρήστη ή «cardId2». Αν διαφωνεί με άλλον χρήστη, θα μείνει κενό.
issueNumber1
Ναι
0 έως 2147483647
Αριθμητικοί χαρακτήρες άνω του ενός byte
-
Μ/Δ
cardId2
Ναι
Συνδυασμός 0 έως 128 αλφαριθμητικών χαρακτήρων και συμβόλων
Χαρακτήρες ελέγχου
-
Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Δεν πρέπει να έρχεται σε διένεξη με άλλον χρήστη ή με το «cardId1». Αν διαφωνεί με άλλον χρήστη ή «cardId1», θα μείνει κενό.
issueNumber2
Ναι
0 έως 2147483647
Αριθμητικοί χαρακτήρες άνω του ενός byte
-
Μ/Δ
accountExpires
Ναι
Βλ. «Σημειώσεις».
Βλ. «Σημειώσεις».
Μορφή YYYYMMDD. Προστίθεται ο αριθμός «235959» ως η ώρα μετά την εισαγωγή.
accountDisabled
Ναι
1 ή 0
Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός από «1» (απενεργοποίηση) ή το «0» (ενεργοποίηση)
Μ/Δ
ομάδα
Ναι
0 έως 64 χαρακτήρες.
Μπορείτε να καθορίσετε έως 10 στοιχεία.
Χαρακτήρες ελέγχου, διαστήματα ενός byte και ειδικά σύμβολα.
Εδώ είναι γραμμένο το «Όνομα ομάδας» που έχει καταχωριστεί στη διαχείριση ομάδων χρηστών. Αν ο χρήστης ανήκει σε πάνω από μία ομάδες, τα ονόματα των ομάδων χωρίζονται με «|».
createDate
Ναι
Βλ. «Σημειώσεις».
Βλ. «Σημειώσεις».
-
(Μ/Δ)
Έξοδος σε μορφή «TYYYYMMDDhhmmssmmm» κατά την εξαγωγή. (Το «Τ» προστίθεται για να αποφεύγεται η αλλοίωση του κειμένου.)
Κατά την εισαγωγή, καταχωρίστε τις πληροφορίες με μία από τις ακόλουθες μορφές.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Αν παραλείψετε αυτό το στοιχείο, χρησιμοποιείται η ώρα και ημερομηνία της εισαγωγής για την ώρα και ημερομηνία καταχώρισης των νέων χρηστών. Για τους υπάρχοντες χρήστες, μεταφέρεται η ώρα και ημερομηνία της αρχικής καταχώρισης.
lastLoginDate
Ναι
Βλ. «Σημειώσεις».
Βλ. «Σημειώσεις».
-
(Μ/Δ)
Αποθηκεύεται η ημερομηνία και ώρα που συνδέθηκε τελευταία φορά ο χρήστης.
Έξοδος σε μορφή «TYYYYMMDDhhmmssmmm» κατά την εξαγωγή. (Το «Τ» προστίθεται για να αποφεύγεται η αλλοίωση του κειμένου.)
Κατά την εισαγωγή, καταχωρίστε τις πληροφορίες με μία από τις ακόλουθες μορφές.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν έχει συνδεθεί κάποιος χρήστης και αν πρέπει να εκτελεστεί αυτόματη διαγραφή χρήστη.
Αν παραλείψετε αυτό το στοιχείο, παραμένει κενή η ημερομηνία και η ώρα που συνδέθηκε τελευταία φορά ο χρήστης για τους νέους χρήστες. Για τους υπάρχοντες χρήστες, μεταφέρεται η ημερομηνία και ώρα που συνδέθηκε τελευταία φορά ο χρήστης.
dc
Όχι
0 έως 32 χαρακτήρες
Χαρακτήρες ελέγχου
-
(Μ/Δ)
Δεν μπορεί να αλλάξει. Ορίζεται αυτόματα για τους ακόλουθους χρήστες.
Χρήστες που καταχωρίζονται κατόπιν πιστοποίησης μέσω διακομιστή
uuid
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Ορίζεται αυτόματα κατά την καταχώριση του χρήστη.
sdl_digest
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Δημιουργείται αυτόματα κατά την καταχώριση/αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.
uac_advbox_digest1
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Δημιουργείται αυτόματα κατά την καταχώριση/αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.
uac_advbox_digest2
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Δημιουργείται αυτόματα κατά την καταχώριση/αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.
pin_digest
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Δημιουργείται αυτόματα κατά την καταχώριση/αλλαγή του κωδικού PIN.
server_user_flg
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Πρόκειται για την ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης που καταχωρίζεται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης μέσω διακομιστή.
server_user_gp_key
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Πρόκειται για την ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης που καταχωρίζεται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης μέσω διακομιστή.
server_user_gp_value
Όχι
-
-
-
Δεν μπορεί να αλλάξει. Πρόκειται για την ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης που καταχωρίζεται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης μέσω διακομιστή.
non_expire_password
Ναι
1 ή 0
Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός από «1» (ενεργοποίηση) ή «0» (απενεργοποίηση)
Αν δεν εισαχθεί αυτό το στοιχείο, αντικατοπτρίζεται το «0» (απενεργοποίηση).
next_password_change_required
Ναι
1 ή 0
Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός από «1» (ενεργοποίηση) ή «0» (απενεργοποίηση)
Αν δεν εισαχθεί αυτό το στοιχείο, αντικατοπτρίζεται το «0» (απενεργοποίηση).
CharSet
-
-
-
-
Για το UTF8, θα αναγράφεται η ένδειξη «CharSet:UTF8» στη γραμμή της στήλης.
Η γραμμή στην αρχή του αρχείου είναι η γραμμή της στήλης.
Τα ονόματα των στοιχείων μπορεί να εμφανίζονται με τη σειρά.
Οι κωδικοποιήσεις που υποστηρίζονται από τα αρχεία CSV είναι UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 και Korean.
Οι συμβολοσειρές κειμένου στα αρχεία CSV που εξάγονται περιβάλλονται από τα σύμβολα «[» και «]» αν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Κατά την επεξεργασία αρχείου CSV και την προσθήκη νέων συμβολοσειρών κειμένου που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, προσθέστε τα σύμβολα «[» και «]» στην αρχή και στο τέλος αντίστοιχα.
Αριθμοί που ξεκινούν με το «0»
Αριθμοί με πάνω από 12 ψηφία
Συμβολοσειρές κειμένου που περιβάλλονται από τα σύμβολα «[» και «]»
A131-0A8