Αλλαγή κωδικού και ΡΙΝ του υπεύθυνου συστήματος

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων, πρέπει να οριστούν κωδικοί τμημάτων για τους χρήστες πριν αυτοί συνδεθούν. Ο κωδικός του υπεύθυνου συστήματος και το PIN του υπεύθυνου συστήματος είναι «7654321» από προεπιλογή, αλλά συνιστάται η αλλαγή τους για λόγους ασφαλείας. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να τα αλλάξετε.
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεχάσετε το PIN υπεύθυνου συστήματος. Εάν ξεχάσετε το PIN υπεύθυνου συστήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Αυτή η ρύθμιση δεν είναι προεπιλεγμένη ρύθμιση του διαχειριστή πιστοποίησης χρηστών. Για να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση για χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή στην Πιστοποίηση χρηστών, ορίστε την επιλογή [Select Role to Set:] σε «Διαχειριστής». Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Χρηστών> <Πληροφοριακές Ρυθμ. Υπεύθυνου Συστήματος>.
3
Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος και πατήστε το <OK>.
<Κωδικός Υπεύθυνου>
Εισαγάγετε έναν αριθμό με 7 ψηφία ή λιγότερα για τον νέο κωδικό του υπεύθυνου συστήματος.
<PIN Υπεύθ. Συστήματος>
Εισαγάγετε έναν αριθμό με 7 ψηφία ή λιγότερα για τον νέο κωδικό PIN του υπεύθυνου συστήματος και πατήστε <Επιβεβαίωση>. Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά το PIN και πατήστε το <OK>.
<Όνομα Υπεύθ. Συστήματος> / <Διεύθυνση E-mail> / <Πληροφορίες Επικοινωνίας> / <Σχόλιο>
Εισαγάγετε πληροφορίες για τον διαχειριστή αν είναι απαραίτητο.
Δεν μπορείτε να καταχωρίσετε κωδικό ή PIN υπεύθυνου συστήματος που περιέχει μόνο μηδενικά, όπως «00» ή «0000000».
Ακόμα και αν εισαγάγετε λιγότερα από επτά ψηφία, προστίθενται μηδενικά στην αρχή του αριθμού, προκειμένου να καταστεί επταψήφιος.
Μπορείτε επίσης να κάνετε υποχρεωτική την πληκτρολόγηση επτά ψηφίων για τον κωδικό και το PIN του υπεύθυνου συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
A131-0AH