Έξοδος Αναφοράς

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<PCL>
<Σελίδα Διαμόρφωσης>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Λίστα Γραμματοσειρών>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<PS>
<Σελίδα Διαμόρφωσης>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Λίστα Γραμματοσειρών>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
A131-0HK