Βοήθημα

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αρχικοποίηση Αποθήκευσης PCL>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Αρχικοποίηση Αποθήκευσης PS>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Αρχικοποίηση Εκτυπωτή>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
A131-0J0