Upotreba funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

U okruženju koja upotrebljava ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, možete definirati koje će funkcije biti dostupne za određenu razinu ovlasti (ulogu), ali i izrađivati nove uloge. Time osiguravate precizniju kontrolu za upravljanje korisnicima jer možete definirati koje će funkcije biti dostupne pojedinačnim korisnicima. Primjerice, korisniku A možete onemogućiti kopiranje, a korisniku B omogućiti upotrebu svih funkcija. Slijedite postupak opisan u nastavku kako biste omogućili funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <Koristi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Uključeno>  <OK>  (Postavke/Registr.)  (Postavke/Registr.) <Prim.podeš.promj.>  <Da>
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>, <Koristi korisničku autentikaciju> i odjeljku Postavke/Registriranje također će biti postavljena na <Uključeno>. Da biste postavili <Koristi korisničku autentikaciju> na <Isključeno>, prvo postavite ovu postavku na <Isključeno>.
Ako tu funkciju postavite na <Uključeno>, sljedeće postavke u odjeljku Postavke/Registriranje bit će onemogućene.
Postavljanje PIN-a za adresar
Ograničavanje novih odredišta
Čak i ako ovu postavku promijenite iz <Isključeno> u <Uključeno>, sljedeće postavke u odjeljku Postavke/Registriranje neće se automatski vratiti na svoje prethodne vrijednosti. Postavke promijenite ručno.
Postavljanje PIN-a za adresar
Ograničavanje novih odredišta
Slična ograničenja možete postaviti za uloge koje upotrebljavaju ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Informacije o sistemskim preduvjetima i načinu stvaranja/uređivanja uloga potražite u vodiču ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Vodič za administratora.
A139-0AR