Nie można drukować

Sprawdzić w pierwszej kolejności

Czy wskaźnik Przetwarzanie/Dane (na panelu sterowania) miga czy świeci?

Jeśli miga lub świeci się, dokument jest przetwarzany lub oczekuje na przetworzenie. Należy odczekać na zakończenie przetwarzania lub wybrać na ekranie dokument, któremu ma być nadany priorytet w sprawdzeniu statusu drukowania.
Sprawdzanie statusu i historii drukowania
Drukowanie dokumentów, które muszą zostać wstrzymane w urządzeniu

Czy na ekranie pojawia się komunikat?

W przypadku wystąpienia błędu lub problemu podczas pracy urządzenia na ekranie zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)

Czy dla <Automatyczny wybór> ustawiono wartość <Wyłącz>?

Aby przełączyć na odpowiedni tryb pracy, należy dla wszystkich elementów lub używanych przez użytkownika elementów zmienić ustawienie na <Tak>. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II)) w witrynie internetowej z podręcznikami.

Czy włączone jest wymuszone wstrzymanie drukowania?

Jeśli ta funkcja jest włączona, dokumenty mogą nie być drukowane, w zależności od ich ustawień.
Konfigurowanie ustawień wymuszonego wstrzymania drukowania

Czy drukujesz przez serwer wydruku przy użyciu komendy LPR?

Podczas ciągłego drukowania danych PDF z użyciem komendy LPR wykonuj tylko jedno zadanie naraz, zgodnie z interwałem ustawionym w <Czas oczekiwania>. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II)) w witrynie internetowej z podręcznikami.
A159-09S