Zapnutie zariadenia

Táto časť opisuje, ako zapnúť zariadenie.
1
Uistite sa, že je zástrčka napájacej šnúry riadne zasunutá v sieťovej zásuvke.
2
Stlačte vypínač.
Na displeji sa zobrazí okno spustenia.
Môžete vybrať obrazovku, ktorá sa zobrazí ihneď po zapnutí zariadenia. <Implicitné okno pri spustení/obnovení>
Reakcia tlačidiel na ovládacom paneli nemusí byť optimálna ihneď po zapnutí zariadenia.
Ak je zariadenie pripojené k vypnutému počítaču Mac pomocou kábla USB, počítač sa môže po zapnutí zariadenia automaticky zapnúť. V takom prípade odpojte USB kábel od stroja. Tento problém môžete tiež vyriešiť použitím rozbočovača USB (hubu) medzi strojom a počítačom.
A15J-00J