Zadanie veľkosti a typu papiera v mnohoúčelovom priečinku

Ak sa formát a typ papiera špecifikovaného v ovládači tlačiarne nezhodujú s formátom a typom vloženého papiera v mnohoúčelovom priečinku, môže dôjsť k zachyteniu papiera alebo k chybe tlače.
1
Vložte papier do mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do mnohoúčelového priečinka
Zobrazí sa obrazovka na špecifikovanie formátu a typu papiera.
2
Špecifikujte formát papiera.
Informácie o položke <Voľná veľkosť>
Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľná veľkosť>. Takto zredukujete počet krokov potrebných pri každej zmene nastavenia. Keď sa nastavenie v ovládači tlačiarne výrazne líši od veľkosti vloženého papiera, môžete tiež zobraziť chybové hlásenie. <Iná veľkosť pap. v zdroji s voľ. veľ.>
Ak sa zobrazený formát papiera líši od vloženého formátu papiera, papier sa nemusí podať správne. Vložte papier znova.
Pri vkladaní papiera štandardného formátu
Vyberte formát papiera z ponuky <Formát papiera>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
Pri vkladaní obálok
3
Vyberte typ papiera.
Informácie o položke <Voľná>
Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľná>. Takto zredukujete počet krokov potrebných pri každej zmene nastavenia. Toto nastavenie však umožňuje zariadeniu tlačiť, aj keď sa nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne nezhoduje s typom papiera skutočne vloženým v zariadení.
Ak je typ papiera v ovládači tlačiarne nastavený na možnosť [Auto], zariadenie pracuje rovnako, ako keď je typ papiera nastavený na možnosť [Bežný 1].
Podrobné nastavenia typu papiera si môžete pozrieť pod položkou <Detaily> vyberte požadovaný typ papiera.
A15J-011