Vstup do režimu spánku

Funkcia režimu spánku znižuje spotrebu energie dočasnou deaktiváciou niektorých interných operácií zariadenia. Ak sa istý čas na zariadení nebude vykonávať žiadna operácia, napríklad počas prestávky na obed, môžete ušetriť energiu jednoduchým stlačením tlačidla (Úspora energie) na ovládacom paneli.
Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad cez noc, stlačte tlačidlo (Úspora energie)
Z bezpečnostných dôvodov prepnite zariadenie do režimu spánku.
Keď je zariadenie v režime spánku
Keď zariadenie prejde do režimu spánku, kontrolka  (Úspora energie) zasvieti na žltozeleno.
Situácie, v ktorých zariadenie neprejde do režimu spánku
Keď zariadenie vykonáva činnosť
Keď svieti alebo bliká indikátor údajov Ovládací panel
Keď zariadenie vykonáva operáciu, napríklad nastavenie alebo čistenie
Keď sa zasekne papier
Keď sa zobrazí okno menu
Ak je položka <Nast. času ukon. rež. šetr. ener./spánku> nastavená na možnosť <Vyp.>, keď sa vyskytne chyba
Keď je zobrazená obrazovka SSID alebo sieťového kľúča pre priame pripojenie
Keď sa importujú alebo exportujú nastavenia
Ukončenie režimu spánku
Stlačením tlačidla  (Úspora energie) alebo ktoréhokoľvek iného tlačidla na ovládacom paneli ukončíte režim spánku.
Keď chcete nastaviť časovač prepnutia do nečinného stavu
Nastavenie <Čas prepnutia do nečinného stavu> môžete použiť na automatické uvedenie zariadenia do režimu spánku. Ak chcete zmeniť množstvo času, ktorý má uplynúť pred tým, ako stroj prejde do automatického režimu spánku, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>  <Čas prepnutia do nečinného stavu>  alebo – nastavte dĺžku času, ktorý má uplynúť pred tým, ako zariadenie automaticky prejde do režimu spánku.
Môžete nastaviť časový rozsah automatického prechodu do režimu spánku podľa dňa v týždni. <Týždenný časovač automatického spánku>
Spotreba energie v režime spánku
Môžete nastaviť, koľko energie má zariadenie spotrebúvať v režime spánku. Ak chcete nastaviť, koľko energie má zariadenie spotrebovať v režime spánku, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>  <Spotreba energie v nečinnom režime>  vyberte možnosť <Nízka> alebo <Vysoká>.
Ak vyberiete možnosť <Nízka>, spotreba energie v režime spánku bude nízka, ale bude trvať dlhšie, ale obnovenie z režimu spánku bude trvať dlhšie.
Pri používaní bezdrôtovej siete LAN v nečinnom režime
Nastavte položku <Spotreba energie v nečinnom režime> na možnosť <Vysoká>. <Spotreba energie v nečinnom režime>
Ukončenie režimu spánku v určenom čase
Môžete nakonfigurovať nastavenie tak, aby sa režim spánku v určenom čase uvoľnil. Ak chcete nastaviť čas, v ktorom sa zariadenie uvoľní z režimu spánku, postupujte podľa nasledujúceho postupu.
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>  <Nastavenia času ukončenia režimu spánku>  <Zap.>  alebo nastavte dĺžku času, ktorý má uplynúť pred tým, ako sa činnosť zariadenia automaticky obnoví z režimu spánku.
Ponechanie ovládacieho panela v režime spánku pri prijímaní tlačových úloh
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby po prijatí tlačovej úlohy ponechalo ovládací panel v režime spánku. Zariadenie môžete tiež nastaviť tak, aby po prijatí tlačovej úlohy obnovilo ovládací panel z režimu spánku, aby používateľ vedel, kedy bola úloha prijatá.
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>  <Nast. ukončenia rež. spánku po úlohe PR>  <Nezapínajte ovládací panel zariadenia>.
Ak vyberiete možnosť <Zapnite ovládací panel zariadenia> v položke <Nast. ukončenia rež. spánku po úlohe PR>, spotreba energie je vyššia ako pri vybranej možnosti <Nezapínajte ovládací panel zariadenia>.
A15J-03J