Automatické nastavenie registrácie a intenzity farieb

Zariadenie vykoná automatické nastavenie (kalibráciu), aby predišlo nesprávnej registrácii farieb a zabezpečilo, aby bola správne reprodukovaná originálna intenzita farieb. Môžete nastaviť čas a frekvenciu kalibrácie.
Nesprávna registrácia farieb je úkaz, ku ktorému dochádza, ak sa poloha tlače pre každú farbu mierne posunie. Výsledkom je rozmazaný neostrý výtlačok.
Obraz s nesprávnou registráciou farieb
Obraz so správnou registráciou farieb
Intenzita farieb označuje intenzitu jednotlivých farieb, ako je napríklad červená, žltá, zelená, modrá a fialová.
Intenzita farieb sa nereprodukuje
Originál
Intenzita farieb sa reprodukuje
Častá kalibrácia môže ovplyvniť životnosť tonerovej kazety.
Vykonanie kalibrácie pri nízkej úrovni tonera môže nepriaznivo ovplyvniť vyváženie farieb. Ak sa vyskytne tento symptóm, odporúčame vám vymeniť tonerovú kazetu s nízkou úrovňou tonera.
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
Automatická kalibrácia sa spúšťa v závislosti od zmien stavu a okolitého prostredia zariadenia.
1
Vyberte položky <Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Nastaviť kvalitu obrazu>  <Nastavenia plnej aut. kalibrácie>.
2
Nastavte položky <Časovanie plnej aut. kalib. pri spustení> a <Frekvencia plnej aut. kalibrácie>.
Časovanie plnej aut. kalib. pri spustení
Nastavte čas na automatické vykonanie kalibrácie po zapnutí zariadenia.
Frekvencia plnej aut. kalibrácie
Nastavte frekvenciu automatickej kalibrácie. Ak často dochádza k nesprávnej registrácii farieb, nastavte túto položku na možnosť <Vysoká>.
A15J-09H