Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall

Môžete nastaviť, či povolíte alebo zamedzíte komunikáciu so zariadením, ktoré má konkrétnu adresu IP. Po nakonfigurovaní adries IP v nastaveniach brány firewall môžete skontrolovať výsledky vo výpise zablokovaných požiadaviek na spojenie. Po špecifikovaní nastavení brány firewall môžete tiež nastaviť, či povolíte alebo zamedzíte komunikáciu ICMP, ako napríklad príkazy PING atď.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialené PR)
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
3
Kliknite na položku [Network Settings]  [Outbound Filter] alebo [Inbound Filter] pod položkou [IPv4 Address Filter]/[IPv6 Address Filter].
Vyberte filter, ktorý sa zhoduje s cieľovou adresou IP. Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku [Inbound Filter].
4
Zadajte nastavenia na filtrovanie paketov.
Vyberte predvolenú politiku na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so strojom a potom špecifikujte adresy IP pre výnimky.
[Use Filter]
Začiarknutím políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušte označenie začiarkavacieho políčka na zrušenie obmedzenia.
[Default Policy]
Vyberte predpoklad, ktorým povolíte alebo odmietnete komunikáciu iných zariadení s týmto zariadením.
[Reject]
Vyberte túto položku, ak chcete povoliť pakety komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané alebo prijaté zo zariadení, ktorých IP adresy sú zadané v položke [Exception Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
Vyberte túto položku, ak chcete blokovať pakety komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané alebo prijaté zo zariadení, ktorých IP adresy sú zadané v položke [Exception Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
5
Kliknite na tlačidlo [Register New].
6
Špecifikujte adresy výnimiek.
Zadajte IP adresu (alebo rozsah IP adries) do položky [Address to Register].
Ak je adresa IP zadaná nesprávne, možno nebudete mať prístup k zariadeniu z Remote UI (Vzdialené PR). V tomto prípade nastavte položku <Použiť filter> na možnosť <Vyp.> pre položku <Odchádzajúci filter>/<Prichádzajúci filter> v položke <Filter adries IPv4> alebo <Filter adries IPv6> z ovládacieho panela.
Ak sú IP adresy nesprávne zadané, možno nebudete môcť získať prístup k zariadeniu cez Remote UI (Vzdialené PR). V takom prípade musíte nastaviť položku <Filter adries IPv4> alebo <Filter adries IPv6> na možnosť <Vyp.>.
<Sieť>
Formulár vstupov pre adresy IP
Opis
Príklad
Zadávanie jednej adresy
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
192.168.0.10
IPv6:
Oddeľte znaky písmen alebo číslic pomocou dvojbodiek.
fe80::10
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
Špecifikácia rozsahu adries pomocou prefixu
Zadajte adresu, za ňou dajte lomku a číslo označujúce dĺžku prefixu.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
7
Podľa potreby zadajte číslo portu.
Nastavenie adries s výnimkou sa vzťahuje len na komunikáciu prijatú zo špecifikovanej adresy IP prostredníctvom portu s uvedeným číslom. Zadajte číslo portu a kliknite na položku [Add]. Na jednu adresu s výnimkou (IPv4 aj IPv6) môžete zaregistrovať až 50 portov.
8
Kliknite na tlačidlo [OK].
Vymazanie IP adresy z výnimiek
Ak chcete odstrániť adresu s výnimkou, kliknite na [Delete].
Kontrola zablokovaných požiadaviek na spojenie v denníku
Posledných 100 komunikačných položiek zablokovaných bránou firewall je možné si pozrieť pod položkou [Settings/Registration] [Network Settings] [IP Address Block Log]. Históriu blokovanej komunikácie je možné exportovať z Remote UI (Vzdialené PR) vo formáte CSV. Export výpisu do súboru
Ak je pod položkou [Default Policy] nastavená možnosť [Reject], história komunikácie zablokovanej bránou firewall sa nezobrazí v časti [IP Address Block Log].
Povolenie alebo odmietnutie odosielania a príjmu
Kliknite na položku [Settings/Registration] [Network Settings] [IPv4 Address Filter]/[IPv6 Address Filter]  [ICMP Sending/Receiving Settings]  vyberte alebo zrušte možnosť [Always Allow Sending/Receiving Using ICMP].
Používanie ovládacieho panela
Filtrovanie adries IP môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Nastaviť> na obrazovke <Domov>.
<Sieť>
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
A15J-05K