Aparato išjungimas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip išjungti aparatą.
Aparatą galite išjungti naudodami „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). Aparato išjungimas / paleidimas iš naujo
1
Paspauskite maitinimo jungiklį.
Gali praeiti šiek tiek laiko, kol aparatas visiškai išsijungs. Neištraukite maitinimo kištuko, kol ekranas ir lemputės neišsijungs.
Norėdami iš naujo paleisti aparatą, išsijungus sistemai palaukite bent 10 sekundžių, o tada vėl įjunkite aparatą. Jei suaktyvinta <Maitinimo šaltinio sparč. paleisties parametr.>, prieš iš naujo paleisdami aparatą palaukite bent 20 sekundžių. <Mait. šaltinio sparč. paleisties param.>
A156-00K