<Imprimir>

En aquesta secció es descriuen les opcions d'impressió.
<Període d'emmagatzematge de treballs>
<Estb> <Opcions de funcions> <Imprimir>
Especifiqueu el període de temps per emmagatzemar treballs.
<Opc. de la pantalla de llista de treb.>
<Estb> <Opcions de funcions> <Imprimir>
Especifiqueu els tipus de treball que s'inclouran a la llista de treballs i els que se seleccionaran de manera predeterminada.
A14F-094