הפחתת שימוש בטונר בעת הדפסה בצבע

תיקון של עודף טונר על נייר עלול לגרום לכשלים בהדפסה בצבע כגון הופעה של צללים בתווים או קווים צפופים במיוחד. הפחתת כמות הטונר שיש לתקן עשויה לשפר את הכשל.
פונקציה זו עשויה לשפר את הכשלים הבאים.
פיזור טונר מסביב לאזורי צבע עמוקים של תמונות מודפסות
תיקון טונר גרוע בסביבת טמפרטורה נמוכה
שימוש בפונקציה זו עשוי להעניק אפקט חריג באיכות ההדפסה בצבע.
1
בחר <Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Adjust Toner Volume Used for Color Print>.
2
בחר בהגדרת עוצמת הטונר ולחץ על .
<Off> מדפיס עם כמות תקלות טונר רגילה.
<Level 1> מדפיס אזורי צבע עמוק עם כמות תקלות טונר מעט קטנה יותר מאשר כמות התקלות הרגילה.
<Level 2> מדפיס בדרך כלל עם כמות תקלות טונר מופחתת.
A14Y-09K