<Maintenance>

חלק זה מתאר כיצד להשתמש בפונקציית הניקוי האוטומטי עבור היחידה הראשית.
<Clean Pressure Roller for Fixing>
<Set>‏ <Adjustment/Maintenance>‏ <Maintenance>
אם הנייר המודפס מלוכלך, בצע את הפעולה <Clean Pressure Roller for Fixing>.
<Low Toner Consumption Printing Mode>
<Set>‏ <Adjustment/Maintenance>‏ <Maintenance>
אם אתה מצפה להשתמש במעט טונר צהוב, הגדר אותו ל-<On> לפני התקנת מחסנית טונר הצהוב.
<Control Detected Condensation>
<Set>‏ <התאמה/תחזוקה>‏ <תחזוקה>
הגדר האם להתחיל בתהליך להסרת עיבוי כאשר הוא מזוהה בתוך המכשיר. אם תגדיר מצב זה לאפשרות <On>, התהליך להסרת העיבוי יבוצע מיידית. ניתן גם להגדיר את המכשיר כך שלא יגביל הדפסה תוך הסרת עיבוי.
A14Y-08W